گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ردیابی › سخت افزار ردیابی 

سخت افزار ردیابی

این دستگاه ها به منظور مشاهده اشخاص و کالاهای متحرک بروی نقشه و نیز ذخیره این موقعیت های مکانی به ترتیب زمانی در راستای پردازش های بیشتر کاربرد دارند.این دستگاه ها عموما بروی خودرو ها نصب گردیده و به شبکه خودرو ،  استارت و باتری متصل می گردد. این دستگاه ها قادر به جمع آوری اطلاعات خودرو می باشند که پس از ارسال به نرم افزار ردیابی مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع سخت افزار ردیابی