_____  __ _  
    | _ | / _|| |  
 __ _ | |_| || |_ | | __
 / _` |\____ || _|| |/ /
| (_| |.___/ /| | |  < 
 \__, |\____/ |_| |_|\_\
  | |         
  |_|         
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.