گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۴/۱۷

پوشش کامل نقشه ایران اطلس ره نگار

iranmap.jpg شرکت اطلس ره نگار به پوشش کامل و 100درصدی شهری بدون استفاده از هیچکدام از سرویسهای نقشه منبع باز و غیره منبع باز رسید.
با کوشش تیم فنی و GIS شرکت ، نقشه های کلیه شهرهای ایران با توجه به جدیدترین تصاویر ماهواره ای و سیستمهای موبایل مپینگ که توسط این شرکت طراحی و توسعه یافته است آماده بهره برداری شد.