گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۹/۰۱/۰۱

کمپین نفس

nafas.jpg گروه شرکت های ره نگار به کمین نفس پیوست.
این شرکت عبور از بحران کرونا را مسئولیت اجتماعی خود دانسته وبه کمپین نفس پیوست.


http://www.iajcc.ir